Kanji for Susugu | Free Kanji Translation

Viewing help   
Explorer | Firefox

Kanji for SUSUGU


Enter English meaning or Japanese romaji spelling (e.g. water / mizu / sui).

kanji for laundry, wash, pour on, rinse
laundry, wash, pour on, rinse
タク すす.ぐ ゆす.ぐ
TAKU, susu.gu, yusu.gu

kanji for gargle, rinse mouth
gargle, rinse mouth
ソウ シュウ ス くちすす.ぐ くちそそ.ぐ うがい すす.ぐ
SOU, SHUU, SU, kuchisusu.gu, kuchisoso.gu, ugai, susu.gu

kanji for wash, sprinkle
wash, sprinkle
シャ ソン サイ セン セイ すす.ぐ あら.う
SHA, SON, SAI, SEN, SEI, susu.gu, ara.u

kanji for rinse, wash, gargle
rinse, wash, gargle
ソウ シュウ ソク すす.ぐ ゆす.ぐ くちすす.ぐ
SOU, SHUU, SOKU, susu.gu, yusu.gu, kuchisusu.gu

arau gargle kuchisosogu kuchisusugu laundry mouth on pour rinse SAI SEI SEN SHA SHUU SOKU SON SOU sprinkle SU susugu TAKU ugai wash yusugu

Site Menu

Living in Japan


Statistical tracking image - do not follow
Copyright © jp41.com 2005-2018. All rights reserved. Kanji copyright notice

Please contact us if you would like to know more about Japanese Characters for Susugu

Page topic: Free Kanji Translation - Kanji for Susugu